Over STILA

informatie over stila

Een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt, hoe mooi zou dat zijn. Die gedachte heeft de Gemeente Assen er in 2015 toe gebracht om STILA op te richten: een zelfstandige stichting met als doel het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Met kennis, een netwerk aan deskundigen én financiële middelen. STILA is ván burgers en vóór burgers. Met eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid.

Visie

STILA heeft een heldere visie opgesteld:
“Assenaren faciliteren, stimuleren en inspireren om middels verbindende activiteiten met elkaar zorg te dragen voor verbetering van contact & verbinding tussen inwoners.
Inwoners initiëren de activiteiten en geven hier zelf invulling aan. Op deze manier ontstaat er een samenleving waarin mensen met elkaar initiatieven ontplooien waardoor contact & verbinding in deze gemeenschap versterkt wordt.”

Missie

De missie van STILA is gericht op het verbinden van mensen:
“STILA is een zelfstandige stichting die inwoners van de gemeente Assen stimuleert bij het organiseren van activiteiten waarbij het verbinden van mensen en het versterken van contact & verbinding centraal staat. De stichting doet dit door op aanvraag kennis, financiële en andere middelen en diensten ter beschikking te stellen voor activiteiten van inwoners die bijdragen aan deze missie.
De stichting wil eveneens kennis en ervaring borgen en delen met als doelen te leren, ontwikkelen en te vernieuwen. Het onderscheidt zich ook door haar simpele en snelle werkwijze.”

Mijn Buurt Assen

STILA is nauw verbonden met Mijn Buurt Assen. Samen met Mijn Buurt Assen bouwen we een netwerk waarmee we bewoners stimuleren een bijdrage te leveren aan de verbetering van de buurt en de leefomgeving. STILA en Mijn Buurt Assen werken daartoe nauw samen, wisselen kennis en contacten uit en inspireren elkaar. Toch hebben beide stichtingen een eigen werkterrein. Mijn Buurt Assen richt zich vooral op het bijdragen aan fysieke verbeteringen van wijken en buurten, terwijl STILA zich vooral bezighoudt met activiteiten gericht op een toename van de sociale samenhang in wijken en buurten. Omdat sommige aanvragen beide kenmerken in zich hebben, stemmen STILA en Mijn Buurt Assen met elkaar af op welke wijze dergelijke aanvragen worden afgehandeld.

STILA steunen?

Hoewel het werk van STILA veel verder gaat dan alleen het financieel ondersteunen van projecten, is geld wel een belangrijke manier om projecten mogelijk te maken. De Gemeente Assen levert daartoe jaarlijks een financiële bijdrage aan het werk van STILA. Ben je enthousiast geworden en wil je het werk van STILA financieel onderstreunen? Dan nodigen wij je uit om uw bijdrage over te maken op IBAN:

  • NL86 RABO 0304 5226 35
  • ten name van Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen.

Heb je een vraag over financiële aspecten van STILA, stuur dan een mail naar de penningmeester:

Contactgegevens

Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen

Organisatiestructuur

STILA bestaat uit een bestuur en twee panels:

  • Het panel STILA Wijkfonds
  • Het panel STILA Preventiefonds

Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstellen en bewaken van de missie en visie van de stichting. In die hoedanigheid draagt zij er zorg voor dat de panels binnen de gestelde doelen hun werk kunnen uitvoeren. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het uitdragen van de missie en visie naar buiten toe en is zij verantwoordelijk voor alle financiën van de stichting. In het bestuur zitten de volgende personen.

STILA heeft twee panels:

  • Het panel STILA Wijkfonds
  • Het panel STILA Preventiefonds

De panels zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van concrete aanvragen. Enerzijds door de betreffende aanvragen financieel te steunen, anderzijds door aanvragers te stimuleren en te faciliterten bij het gebruik van het uitgebreide netwerk van STILA. Verder stellen de panels kennis en draaiboeken beschikbaar om zo aanvragers te stimuleren en te helpen bij het opzetten van plannen en ideeën. Het STILA panel bestaat uit negen personen. Het panel Preventiefonds uit zeven personen.

Documenten

Bij de oprichting heeft STILA bij de notaris statuten gedeponeerd in de vorm van een oprichtingsakte. Je treft deze statuten hier aan.

Ieder jaar stelt STILA een jaarverslag op. Hieronder tref je de laatste versie aan.

Heeft u een aanvraag gedaan bij Stila-Assen en bent u het niet eens met de beslissing van het panel? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij de voorzitter van panel. In een persoonlijk gesprek zal de voorzitter uw bezwaar met u bespreken. Wanneer het gesprek met de voorzitter niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van Stila-Assen. Het bestuur zal uw klacht dan inhoudelijk met u bespreken. Mocht ook de uitslag van het gesprek met het bestuur van Stila-Assen uw bezwaar niet wegnemen, dan kunt u als laatste stap een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Assen. De procedure voor het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente kunt u raadplegen op de website van de Gemeente Assen.

Het bestuur van STILA

Henk-Blouw

Henk Blouw
Voorzitter

Ron-Krisman

Ron Krisman
Penningmeester

Lieane Strating
Secretaris

Chris Niemeijer
Alg. bestuurslid en voorzitter Preventiepanel

rose-scholten

Rose Scholten
Alg. bestuurslid en voorzitter Wijkpanel

Vacature
Alg. panellid

Het STILA-wijkpanel

rose-scholten

Rose Scholten
Voorzitter

Jolanda Schoenmaker

Jolanda Schoenmaker
Wijkpanellid

Ingrid-Boxma

Ingrid Boxma
Wijkpanellid

Maaike Munniksma
Wijkpanellid

Liane-Vos

Liane Vos
Wijkpanellid

Melanie Annevelink

Melanie Annevelink
Wijkpanellid

Het STILA-preventiepanel

Chris Niemeijer
Voorzitter

Fenny Wijnholds
Alg. panellid

Herman Spoelstra
Alg. panellid

Ineke Dilling
Alg. panellid

Rina Tuinstra
Alg. panellid

Wim Spigt
Alg. panellid

Ondersteuning

claudia-sapia

Claudia Sapia
Panelondersteuner

Agnes

Agnes Greveling
Adm. medewerker

christiaan-koppelaar

Christiaan Koppelaar
ICT en website

PR-team

Ineke Dilling

Fenny Wijnhold

christiaan-koppelaar

Christiaan Koppelaar

Lieane Strating

Maaike Munninksma

Stila helpt en ondersteunt sociale ideeën in assen

Dit is STILA
Wijkfonds

STILA is een onafhankelijke en zelfstandige stichting. Met het Wijkfonds stimuleren en ondersteunen wij inwoners van de gemeente Assen bij het organiseren van sociale activiteiten. Dat doen wij met kennis, inspiratie en een financiële bijdrage.

Dit is STILA Preventiefonds

Het preventiefonds stimuleert individuele initiatieven in Assen gericht op een samenleving waar iedereen meedoet en meetelt. Ook vrijwillige organisaties met nieuwe initiatieven gericht op preventie kunnen bij ons een aanvraag indienen.